Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Terminy rekrutacji

Mini-przewodnik rekrutacyjny 2024/2025

Rekrutacja do szkół średnich odbywa się w kilku etapach.

W pierwszym kroku, jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty, uczniowie składają wnioski do szkół ponadpodstawowych. Po otrzymaniu zaświadczenia z wynikiem z egzaminu, należy donieść dokument do wybranej szkoły.

Po podaniu przez placówkę listy zakwalifikowanych uczniów, muszą oni złożyć w wybranej przez siebie szkole deklarację woli przyjęcia do szkoły. W tym celu uczniowie muszą dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Na tej podstawie szkoły publikują oficjalne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, i zaczyna się etap dodatkowej rekrutacji w przypadku klas, w których są jeszcze wolne miejsca, który wygląda podobnie jak pierwszy etap.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych są częściowo zestandaryzowane.

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać w trakcie rekrutacji 200 punktów, z czego połowa to punkty z egzaminu. Pozostałe można otrzymać za wyniki na świadectwie, szczególne osiągnięcia oraz za wolontariat.

W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę i przeliczane na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w technikum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty. Dodatkowo, za świadectwo „z czerwonym paskiem” można otrzymać 7 dodatkowych punktów. 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

Dodatkowe punkty (od 2 do 10 za jeden, ale nie więcej niż 18 w sumie) można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r.)

Punkty z egzaminu przeliczane są następująco: w sumie za trzy egzaminy można dostać 100 punktów. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35, natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,35 = 35 punktów x 2 + 100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Rejestracja kandydatów: Od 13maja 2024r. do 4 lipca 2024r. godz. 15.00 - kandydaci do Technikum im. Józefa Piłsudskiego składają wnioski o przyjęcie do Szkoły podpisane przez co najmniej jednego rodzica.

Wniosek wydrukowany z systemu Vulcan, podpisany i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat lub rodzice kandydata składają osobiście do sekretariatu szkoły lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Terminy pracy Komisji Rekrutacyjnej Technikum oraz terminy składania dokumentów postępowania rekrutacyjnego:

Od 21 czerwca do 4 lipca 2024r. do godz.15.00 - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku o przyjęcie do Technikum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku (w tym zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół).

W tym terminie istnieje możliwość dostarczenia: Kwestionariusza danych osobowych, 2 opisanych fotografii, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy, deklaracji wyboru drugiego języka obcego, oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii i oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.

Od 13 maja do 11 lipca 2024r. – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru Technikum im. J. Piłsudskiego.

Do 9 lipca 2024r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Technikum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; do 9 lipca 2024r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Technikum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11 lipca 2024r. do godz. 12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum im. J. Piłsudskiego.

Do 15 lipca 2024r. do godz.15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Technikum oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy I Technikum winni dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz opinię wydaną przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej. Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

16 lipca 2024r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Technikum i listy kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-18 08:26przez:
Opublikowano:2020-09-18 18:50przez:
Podmiot udostępniający: Technikum im. J.Piłsudskiego w Brzesku
Odwiedziny:8277

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo